เคล็ด(ไม่)ลับ50 คนสุดท้ายมักได้ถ้วย

เคล็ด(ไม่)ลับ50

เคล็ด(ไม่)ลับ50

คุณเพิ่งสัมภาษณ์ผู้สมัคร 20 คน ในตำแหน่งงานที่เปิดรับ คุณรู้สึกว่ามีกลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงอยู่ในมือ เมื่อคุณทบทวน กลับไปในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด คุณอาจรู้สึกเป็นพิเศษกับผู้สมัครคนสุดท้ายที่คุณสัมภาษณ์ ส่วนประกอบสมบูรณ์ มีคำตอบที่ยอดเยี่ยม ดูกระตือรือร้น คุณเชื่อว่าคุณรู้แล้วว่าผู้ชนะคือใครแต่มันยังเร็วเกินไป!

ความจริงคือ ถ้าคุณพยายาม “จับเสือมือเปล่า” เพื่อประเมิน ผู้สมัคร มีแนวโน้มที่คุณจะชอบผู้สมัครที่คุณสัมภาษณ์เป็นคนสุดท้าย นี่เป็นหลักทางจิตวิทยาเรียกว่า “ภาพสุดท้ายที่ติดตา” เนื่องมาจาก ความลำเอียงจากตัวกระตุ้นหรือการสังเกตครั้งล่าสุด ถ้าคุณสัมภาษณ์ ผู้สมัคร 10 คน

คุณมักจะจำจุดแข็งของผู้สมัครคนสุดท้ายที่คุณสัมภาษณ์ได้ ซึ่งทำให้เกิดความลําเอียงในระหว่างผู้สมัคร ดังนั้นคุณต้องตั้งข้อสังเกต อย่างเป็นรูปธรรม และให้คะแนนผู้สมัครแต่ละคนไปเรื่อยๆ เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของภาพสุดท้ายที่ติดตา และความลำเอียงจากการสัมภาษณ์ใน รูปแบบอื่น

วิธีหนึ่งที่บรรลุเป้าหมายได้คือ จัดทำแบบประเมินผลที่ผู้สมัครทุกคน จะถูกประเมินตามเกณฑ์เดียวกัน และ ทบทวนเพื่อเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดกับงานนั้น การสร้างแบบประเมินผลช่วยขจัดความประทับใจล่าสุด ออกไปจากกระบวนการคัดเลือกได้ คุณต้องกรอกใบประเมินผลทันที ที่คุณจบการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง เพื่อให้การประเมินผู้สมัครแต่ละคนไปใน ทิศทางเดียวกัน ผลพลอยได้คือ คุณมีเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบ การตัดสินใจจ้างงาน ซึ่งช่วยให้นายจ้าง มีเอกสารอ้างอิงไว้ใช้ต่อสู้หากถูก ฟ้องร้องกรณีเลือกปฏิบัติได้

คุณควรกำหนดว่าทักษะ ความสามารถ และความรู้ประเภทใดที่จำเป็น สำหรับงานนี้ไว้ล่วงหน้า และกำหนดค่า ของแต่ละองค์ประกอบด้วย เพื่อสร้างกระบวนการประเมินที่ชัดเจน และ เกิดความเสมอภาคในกลุ่มผู้สมัคร จนกระทั่งคุณตัดสินใจเลือกในขั้น สุดท้าย

วิธีนี้ทำได้โดยประเมินทักษะ ความสามารถและความรู้ของคน ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพนักงาน ถัดไปคือสร้างเกณฑ์วัดองค์ประกอบทั้งด้านบวกและลบ และระบุเกณฑ์ เหล่านี้ไว้ในแบบประเมินผล

เมื่อทำการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ หรือสัมภาษณ์แบบ ทวีคูณ ควรให้ผู้สัมภาษณ์แต่ละคนกรอกแบบประเมินผลผู้มารับ การสัมภาษณ์เป็นรายคนแยกกันคนละชุด วิธีนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์

แต่ละคนมีอิสระในการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของผู้สมัครแต่ละคน และระบุเน้นในสิ่งที่แต่ละคนกังวลโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเห็นข้อเสนอแนะของผู้สัมภาษณ์คนอื่นๆ

ถ้าเป็นการสัมภาษณ์หลายรอบ ควรประชุมผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบแบบประเมิน เน้นการหารือในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกัน และพยายามหาสาเหตุที่เห็นแตกต่าง พยายามหาข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้สมัครแต่ละคนให้ได้

เมื่อคุณดำเนินกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว ทบทวนข้อมูลที่ คุณบันทึกไว้จากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนๆ หลังจากนั้นให้ทบทวนอีกที นี้ไม่เพียงช่วยให้ความทรงจำของคุณใหม่อยู่เสมอ แต่เป็นเคล็ดลับทางใจ ที่ช่วยให้คุณจำผู้สมัครแต่ละคนได้เท่าเทียมกัน และเมื่อคุณรู้จัก ภาพสุดท้ายที่ติดตาแล้ว

ถ้าคุณยังรู้สึกว่า ผู้สมัครคนที่เจ็ดดูเหมือนจะมีภาษีกว่าผู้สมัคร คนที่สาม ลองทบทวนใหม่อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า ภาพสุดท้ายที่ติดตานั้น มิได้เพิ่มเติมสีสันต่อความพอใจของคุณ

(เมื่อคุณใช้การประเมินเป็นเครื่องมือตัดสินใจว่าจ้างเป็น ลายลักษณ์อักษร จงแน่ใจว่าได้กำจัดความเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติออกไป รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สมรส อายุ บุตร การนับถือศาสนา เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ และเพศ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รหัสที่อาจนําไปสู่การตีความว่าเลือกปฏิบัติ เช่น คำย่อ “SWM” ที่หมายถึง ผู้ชายโสดผิวขาว เพราะอาจกลายเป็น หลักฐานว่า บริษัทให้ความสนใจกับการเลือกปฏิบัติได้)

You recently interviewed 20 applicants for open positions. Do you feel there is a group of highly qualified candidates on hand? When you review Back to all applicants You may feel special about the last candidate you interviewed. Complete components Have a great answer Enthusiastic You believe you already know who the winner is but it is still too early!

The truth is, if you try to “do an aggravation” to assess the applicant, it is more likely that you will like the candidate you interviewed as the last one. This is a psychological principle called “Last persistence picture” due to the bias from the last actuator or observation If you interview 10 applicants

You often remember the strengths of the last candidate you interviewed. Which causes bias among applicants Therefore you must observe Concrete And keep scoring for each candidate So as not to be the victim of the last picture caught on And bias from interviews in other formats

เคล็ด(ไม่)ลับ50

ขอบคุณรูปภาพ : google

แนะนำติชม : firetradeeurope.com