การโกง

การโกง

การโกง เป็นคำที่เราเห็นได้ยินบ่อยในชีวิตประจำวันทั้งจากข่าวทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ที่มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแต่ความหมายตามพจนานุกรมของ “โกง” อธิบายเพียงว่า “ก. ใช้กลลวงหรือกลลวงเช่น

โกงเงินก. แสดงความดื้อรั้นและไม่ยอมทำตามเช่นเด็กโกงม้าโกงหรือโค้งผิดเช่นหลังโกงกฎเป็นมูลฐานทางอาญาว่าลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ตนได้แนะนำหรือกระทำการใด ๆ นั้น

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้เช่นโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นหรือหลอกว่าเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง “(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 157) ซึ่งความหมายนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยบริบท


เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในการอธิบายว่าแนวคิดและพฤติกรรมของการโกงแสดงโดย
การตีความคำซึ่งนอกจากคำว่า “โกง” แล้วในสังคมไทยยังมีคำที่แปลว่า “โกง” อีกด้วย

ในหลายรูปแบบรวมถึงคำในภาษาไทยและคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเช่นการทุจริตการโกงกินการฉ้อโกงการทุจริตบังหลวงแปเจี๋ยกินสินบน ฯลฯ

การโกง

การโกง

Cheating is a term we hear often in our daily lives in newspapers, radio and television news, public relations and anti-corruption campaigns, but the dictionary definition of “cheating” simply describes “a. Use a trick or trick.” Catchy like

Cheating of money: showing stubbornness and refusing to follow, such as a cheating child, a cheating horse, or a wrong bend, such as after cheating, a rule is a criminal basis that the debtor has caused damage to the property he recommends or has committed any such act.

Causing damage to creditors in order to receive debt repayment, such as transferring property to others or pretending to be untrue debt “(Royal Academy, 2011, p. 157) which means do not need context

It is understandable to explain how the concept and behavior of cheating are represented by
The interpretation of the word, in addition to the word “cheating”, in Thai society there is also a word that means “cheating”.

In many forms, including Thai words and words borrowed from other languages ​​such as corruption, corruption, fraud, corruption, bang Luang Paejie, bribery, etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<