จิตสำนึกดี

จิตสำนึกดี ในการ ปฏิบัติงานของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรหรือบริษัท ผู้บริหารจึงต้องคำนึงถึงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทำงาน งานที่ทำออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งพนักงานก็ยังมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท

คนที่เป็นผู้จัดการจึงต้องมีความอดทน อดกลั้น รอบคอบ มีทักษะในการฝึกและสอนคนให้เป็น รู้จักที่จะติดตามผลงานกับพนักงาน เมื่อคุณได้มอบความรับผิดชอบในการทำงานเป็นที่เรียบร้อยและชัดเจน ควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นด้วย

ซึ่งก็เท่ากับว่าได้กระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่ม และรับผิดชอบงานที่ตนเองทำอย่างเต็มที่เพื่อที่ให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากที่สุด  สุดท้ายองค์กรของคุณก็จะเข้าสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

มื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของ คุณมี จิตสำนึกดี ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือจะสามารถลดภาระในการควบคุมงานลง พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆในการทำงาน องค์กรจะมีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และมีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรของให้ประสบความสำเร็จต่อไป

การสร้างจิตสำนึกที่ดีทำอย่างไร

  • ให้พนักงานมีอิสระในการทำงานในแบบของเขา มากที่สุด หมายถึงให้พนักงานเป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และกำหนดวิธีการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายโดยพนักงานผู้นั้นเป็นผู้ระบุขึ้นมา ตามสายงายของตนเอง รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาในการผลิต และข้อเสนอแนะต่างๆในการทำงาน โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบของการทำงาน
  • มอบอำนาจให้กับพนักงานในการตัดสินใจตามกรอบงานที่เขารับผิดชอบ จะเป็นการพัฒนาความมั่นใจและความเคารพนับถือในตัวเอง นั่นเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่มที่จะทำ ให้งานสำเร็จอย่างไรโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้จัดการคุณก็ต้องแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เขาได้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

  • การจัดการต้องมีระบบที่ระบุถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน พนักงานจะต้องทราบว่าความรับผิดชอบของตนคืออะไร
  • สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ใช้วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ เพราะจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจและการ กระทำของเขา เขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทแรงใจและแรงกายให้กับการทำงาน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด
  • มอบหมายให้เขาเรียนรู้งานใน หน้าที่ที่สูงขึ้น โดยเรียนรู้จากหัวหน้างาน และพยายามให้เขาได้ฝึกหรือมีโอกาสในการทำงานนั้นให้มากที่สุด รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาจะเป็นการทำให้พนักงานมี จิตสำนึกต่อการทำงานได้มากขึ้น ขณะเดียวกันจะทำให้องค์กรมีพนักงานที่มีความสามารถหลากหลายและมีองค์ความรู้ จากการเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

จิตสำนึกดี

Conscience

Consciousness in the performance of their subordinates or subordinates, it is necessary for an organization or company, management must consider cultivating a good conscience to encourage employees to work effectively.

Have clear goals for work Are responsible for the work The work done will be of the highest quality. In addition, employees are also conscious of helping to take care of the company’s resources and assets.

Managers have to be patient, patient, prudent, and have the skills to train and teach people to be. Known to follow up with employees. When you have given your responsibilities to work, it is clear and clear. You should also check the progress of the work that has occurred.

Which is equivalent to motivating employees to take initiative And take full responsibility for the work that they do in order to get results efficiently and The most productive Finally, your organization will enter into an efficient organization.

When your subordinates are operational The benefit that will be obtained is that it can reduce the burden of control work. Employees or their subordinates will take a new initiative in their work. The organization will have highly trained employees. And has the potential to develop the organization to be successful in the future

How to create a good consciousness?

Giving employees the freedom to work in their own way, meaning employees set work goals. And define ways to achieve goals identified by that employee According to their own line Including the process of solving problems in production And various suggestions in the work Without conflict with the rules and regulations of the work

Give employees the power to make decisions in the framework for which they are responsible. It will develop confidence and self-esteem. That means encouraging subordinates to take the initiative to take action. How to accomplish the task by getting the cooperation of the people involved. As a manager, you have to show confidence in your subordinates. By fully delegating duties and responsibilities So that he can get the job done

จิตสำนึกดี

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> macau8889 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<